Zvětšit písmo |

Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek

komplexní služby, které vedou k podpoře aktivního života seniorů a podporují jejich dosavadní schopnosti, tím je posilována jejich důstojnost a sebevědomí. K péči je naší snahou přidat lidskou vlídnost, vřelost a trpělivost. Poskytujeme péči, která je šitá na míru uživateli, nikoliv vyhovující personálu a organizaci provozu. Uživatel je pro nás rovnocenný partner, člověk s vlastní historií. Znalost životního příběhu uživatele nám pomáhá lépe se vcítit do potřeb a přání seniora, při sepsání životního příběhu spolupracujeme s jeho rodinou.

Pracujeme s technikou lifestyle approach tj.“s návodem k uživateli“, u nás je jím sestavený individuální plán podpory uživatele, který je pro pečující podrobným návodem k péči, sděluje vše o potřebách uživatele, o jeho schopnostech v denních činnostech, respektuje dlouhodobé zvyklosti, rituály a zájmy uživatele. Velkým pomocníkem při sestavení plánu jsou informace od rodinných příslušníků.

Poskytovaná komplexní péče zahrnuje:

Ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastní koupelnou (umyvadlem, sprchovým koutem, WC) a balkonem, prostředí pokoje je upraveno tak, aby co nejvíce připomínalo domácí prostředí. K základním službám patří praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla a pravidelný úklid pokojů i společných prostor.

ubytování

Stravování je v rozsahu tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a jednoho jídla vedlejšího (svačina). Jídelníček je podle možností zařízení upraven tak, aby odrážel dřívější životní zvyklosti, popř. aktuální zdravotní stav uživatele.

Pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu uživatele a pomoc při osobní hygieně – je poskytována podle individuálního plánu podpory uživatele

Ošetřovatelská a zdravotní péče poskytuje se uživatelům nepřetržitě a odpovídá jejich zdravotnímu stavu. V rámci péče o uživatele je prováděna základní ošetřovatelská rehabilitace a jsou uplatňovány prvky konceptu Bazální stimulace. Do zařízení dochází pravidelně fyzioterapeutka.

Zajištění lékařské péče – po přijetí do zařízení mají uživatelé možnost i dále zůstat zaregistrováni u svého praktického lékaře nebo využít registrace u praktického lékaře, který dochází do zařízení pravidelně 1x týdně, případně dle potřeby. Dále dochází do zařízení odborní lékaři – stomatolog, psychiatr a psychoterapeut.

Obstarávání osobních záležitostí – sociální pracovnice pomáhá uživatelům při obstarávání osobních záležitostí na úřadech, poště, peněžních ústavech apod. Dále jsou obstarávány dle potřeby nákupy s donáškou na pokoj, případně doprovod uživatele za účelem nákupu a jiné osobní záležitosti vyplývající z osobních cílů uživatelů, např. zprostředkování notáře, kněze …

Každodenní aktivity a jejich plánování

Uživatelé s demencí potřebují pomoc při organizaci aktivit svého dne. Aktivity, to jsou, zjednodušeně řečeno, věci, které konáme. Zahrnujeme sem nejen činnosti jako je oblékání, provádění hygieny, stravování, ale i celou řadu dalších aktivit. Vhodně zvolené aktivity dávají seniorům účel a smysl, vytvářejí také mezníky času a strukturu každého dne, která zajistí pocit řádu, bezpečí, stability a soudržnosti.

K pravidelným aktivitám patří:

Kognitivní trénink – uskutečňuje se individuálně s uživatelem nebo v malých skupinách, skládá se z různých cvičení, která pomáhají zlepšit fungování jednotlivých úrovní poznávacích funkcí (pozornost, soustředění, myšlení, paměť, …) Jedná se o jednoduché slovní hry, práci s příslovími, skládání obrazců, zjednodušené pexeso apod..

Orientace v realitě – je uskutečňována jako individuální, nebo skupinová aktivizace kognitivního výkonu zaměřená na schopnost uživatele zvládat a strukturovat všední den, aktivity kladou důraz na zapojení všech smyslů a jejich cílem je zlepšení časové a prostorové orientace. Využíváno je různých předmětů denní potřeby, prováděny jsou ukázky jejich užití apod., dále je využíván systém „nápověd“ – velké hodiny, kalendář, barevné rozlišení prostoru atd. Den je přesně strukturován a aktivity se pravidelně opakují každý den ve stejný čas.

Reminiscence – práci se vzpomínkami se věnujeme jak při individuální práci s uživatelem, tak i při skupinových setkáních. Cílem setkávání je především příjemné strávení času nad vzpomínkami, které se zúčastněným vybavují v návaznosti na osobní předměty, fotografie, vyprávění ostatních účastníků skupiny či při pobytu v tematické místnosti vybavené dobovými předměty a nábytkem nazvané „obýváček“.

Validace – jako nástroj ke zlepšení komunikace pečujících s uživatelem – jedná se o přístup, jehož prvky se snažíme využít u seniorů s demencí. Kladen je důraz na zachování a posílení lidské důstojnosti, přijetí tématu seniora a práce s tímto tématem prostřednictvím naslouchání a empatie. Validace je prováděna proškoleným personálem.

Snoezelen – jedná se o metodu multismyslové stimulace, která se realizuje v příjemném a upraveném prostředí a prostřednictvím světelných a zvukových prvků, vůní a hudby vyvolává smyslové pocity. Tyto prvky mohou působit na nejrůznější oblasti vnímání jako uklidňující, ale i stimulující. Tato cíleně vytvořena nabídka smyslových podnětů řídí a usměrňuje stimulaci, probouzí pozornost, navozuje pocit pohody a uspokojení, vyvolává vzpomínky, ovlivňuje vztahy, zbavuje strachu a evokuje pocit jistoty a bezpečí. Snoezelen je prováděn pod dohledem vyškolené terapeutky.

Muzikoterapie – hudba a zpěv – hudba uklidňuje a dokáže příznivě ovlivnit psychický stav člověka. Mimořádná pozornost je u nás věnována zpěvu, protože spontánní motivace, kterou radost z hudby přináší, má blahodárný vliv a mnohdy je důležitým prostředkem ke komunikaci. Zpěvu se používá také v rámci práce se vzpomínkami.

Taneční terapie – je užívána nejen pro zlepšení koordinace pohybu, rovnováhy, ale také jako prostředek neverbální komunikace, probíhá ve skupině – většinou v kruhu, který dodává všem pocit jistoty, jednoty a také odvahu k předvádění mnohdy nezvyklých pohybů. Při taneční terapii se používá nejrůznějších pomůcek např. stuhy, peříček apod.

Pohybová aktivita – má blahodárné účinky na udržení fyzické kondice, realizované pohybové programy mají různou podobu – cvičení ve skupině, s drobným sportovním náčiním (míčky, švihadla), míčové hry nebo dechová cvičení. Při popisu jednotlivých cviků používáme symbolických představ k lepšímu uvědomění, co má být výsledkem (mícháme těsto, plaveme, motáme klubíčko). Asociace pohybů s představou určité činnosti činí celé cvičení zábavnějším.

aktivity

Výtvarné a pracovní činnosti – se snaží aktivovat zájem a schopnosti seniora a posilovat vlastní potenciál uživatelů, při této aktivitě nejde o vytvoření nového „díla“, nýbrž o samotný proces „tady a teď“. Uživatelům nabízíme jen ty aktivity, které jsou schopni (byť s asistencí) vykonávat. Při aktivitě je používáno jednoduchých technik jako např. tupování houbou, válečkování, malování pastelem na škrobové plátno, práce s hedvábným papírem.

Zooterapie – uživatelé mají možnost účastnit se různých zooterapií, využívající pozitivního působení zvířat na psychický i fyzický stav člověka a přispívající k jeho duševní rovnováze. V domově pravidelně probíhá canisterapie s kolií a zakrslými jezevčíky, felinoterapie s anglickým modrým kocourem, hypoterapie s poníky. Přímo na oddělení je také klec s ochočenou korelou chocholatou.

Bazální stimulace – ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. V péči o seniory využíváme prků konceptu bazální stimulace za účelem podpory zachovaných schopností – komunikačních a pohybových. Součástí je i práce s biografií, která je tvořena ve spolupráci s rodinami uživatelů. U seniorů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně tento koncept podporuje kvalitu jejich života.

Kulturní a společenské vyžití – v průběhu celého roku vytváříme v rámci celého zařízení příležitosti ke kulturnímu a společenskému vyžití – koncerty, vystoupení dětí z MŠ, ZŠ, taneční zábavy a bály s lidovou muzikou.

aktivity

Další nabízené služby:
Pro věřící obyvatele jsou zajištěny pravidelné bohoslužby, setkání se zástupci církví a náboženské programy, na které je v případě potřeby uživateli zajištěn doprovod. Na přání uživatelů je zprostředkována návštěva duchovních na pokojích.

Návštěvy dobrovolníků – dle přání uživatelů je navštěvují dobrovolníci – podrobněji viz. odkaz DOBROVOLNÍCI.

Práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence
1. Být informován o své chorobě.
2. Mít vhodnou a soustavnou lékařskou péči.
3. Být užitečný při práci a zábavě tak dlouho, jak jen to je možné.
4. Být vnímán při jakémkoli zacházení jako dospělý člověk, ne jako dítě.
5. Při vyjádření svých citů být brán vážně.
6. Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními látkami.
7. Žít v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí.
8. Mít potěšení z každodenních činností, které dávají životu smysl.
9. Mít možnost chodit pravidelně ven.
10. Pociťovat tělesný kontakt včetně objetí, pohlazení a podržení ruky.
11. Být s lidmi, kteří znají život nemocného, včetně jeho kulturních a náboženských zvyklostí.
12. Být ošetřován pracovníky, kteří jsou vyškoleni pro péči o osoby s demencí.

Naši partneři