Přehled služeb SENIOR budova C

Domov pro seniory a odlehčovací služba poskytuje:

Ubytování (zahrnuje bydlení, úklid, praní a opravy prádla)
Ubytování se poskytuje v jedno a dvou lůžkových standardně vybavených pokojích. Každý pokoj má vlastní koupelnu (umyvadlo, sprchový kout, WC) a balkon. Vybavení pokoje si může uživatel doplnit drobným nábytkem, drobnými elektrospotřebiči a předměty osobní povahy. V pokojích  i  koupelnách je signalizace pro rychlé přivolání personálu. K základním službám patří praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla a pravidelný úklid pokojů i společných prostor.
 
ubytování

Stravování
Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a to v rozsahu tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a jednoho jídla vedlejšího (svačina). Vyžaduje-li to zdravotní stav uživatele, je připravována dietní strava. Jídelníček může být v rámci možností zařízení upraven dle přání uživatele tak, aby odrážel dřívější životní zvyklosti, popř. aktuální zdravotní stav uživatele.
 
Pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu uživatele
Jedná se zejména o pomoc při podávání jídla a pití, oblékání a vysvlékání, obouvání a zouvání,  pomoc při chůzi a pohybu včetně obsluhy speciálních pomůcek a pomůcek  pro  uživatele upoutané na lůžko. Je zajišťována dle přání a potřeb uživatele a dojednána s uživatelem v Individuálním plánu.
 
Pomoc při osobní hygieně
Je zajišťována dle přání a potřeb uživatele a dojednána s uživatelem v Individuálním plánu. Jedná se o osobní hygienu (ranní, večerní hygiena), holení, celkovou hygienu těla (koupání) a pomoc při mytí vlasů, stříhání nehtů apod.

Ošetřovatelská a zdravotní péče
Zařízení poskytuje uživatelům služby nepřetržitou zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Zdravotní péče je poskytována na základě indikace lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění. Léky předepsané lékařem na recepty jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou plně nebo částečně, rozdíl si doplácí uživatel. V rámci péče o uživatele je prováděna základní ošetřovatelská rehabilitace a jsou uplatňovány prvky konceptu Bazální stimulace. Do zařízení dochází pravidelně fyzioterapeutka.

 
ubytování

Zajištění lékařské péče
Po přijetí do zařízení mají uživatelé možnost i dále  zůstat zaregistrováni u svého praktického lékaře nebo využít registrace u praktického lékaře, který dochází do zařízení pravidelně 1x týdně, případně dle potřeby. Dále dochází do zařízení odborní lékaři – stomatolog, psychiatr a psychoterapeut. Dle potřeby jsou uživatelé odesíláni lékařem na  odborná vyšetření. V případě potřeby lze zajistit přepravu sanitním vozem a doprovod na odborné vyšetření.
 
Základní sociální poradenství
Sociální poradenství je poskytováno sociální pracovnicí zařízení v pracovní dny, bezplatně.
 
Obstarávání osobních záležitostí
Sociální pracovnice pomáhá uživatelům při obstarávání osobních záležitostí na úřadech, poště, peněžních ústavech apod. Dále jsou obstarávány dle potřeby nákupy s donáškou na pokoj a jiné osobní záležitosti vyplývající z osobních cílů uživatelů, např. zprostředkování notáře apod.
 
Kulturní vyžití
V průběhu celého roku vytváříme příležitosti ke kulturnímu a společenskému vyžití.
 
Zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti
Představují širokou nabídku volnočasových aktivit, při kterých dochází k naplňování osobních cílů uživatelů, k uspokojení pocitu užitečnosti, k upevnění motorických a sociálních schopností.
 
Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
Pořádáme akce, na které zveme rodinné příslušníky, vrstevníky uživatelů a veřejnost, uživatelé navštěvují v doprovodu zaměstnanců běžně dostupné služby mimo zařízení.
Vše při zachování přirozené vztahové sítě, uplatňování práv a oprávněných zájmů a respektování lidské důstojnosti každého uživatele.
 
Ostatní služby
Dále mohou uživatelé využívat následující služby za úhradu: kadeřnictví, holičství, pedikúra, masérské služby, doprava uživatele osobním vozem zařízení (soukromé účely), kopírování tiskovin,  kavárna a drobný prodej v Café Naděje (přízemí domova).
 
ubytování 
Připravované kulturní akce a volnočasové aktivity: 
 
Společenské a kulturní vyžití se uskutečňuje na základě možností, schopností a zájmů uživatelů. Běžný život v zařízení se snažíme zpestřit celou škálou zajímavých kulturně společenských akcí:

• kulturní vystoupení dětí z mateřských, základních i uměleckých škol
• vystoupení folklórních, divadelních souborů
• koncerty
• taneční zábavy a bály s lidovou muzikou
• besedy se zajímavými lidmi
• zahradní párty s grilováním
• sportovní hry
• soutěžní zábavné programy
• promítání filmů a hudebních programů
 

Volnočasové aktivity a terapeutické techniky užívané v péči o seniory:
 
Dílna pracovních a výtvarných činností - zájemci se zde věnují rukodělným činnostem. Motivací k této tvořivé činnosti je nejen radost z vlastního díla, ale i pravidelné výstavy jejich výrobků pořádané pro širokou veřejnost.
 
Pohybové aktivity - zájemci o pohyb mají možnost 1x týdně navštívit v tělocvičně skupinové cvičení při  hudbě. Zájem je i o  dechová cvičení, relaxační cvičení, cvičení s různým náčiním a jízdu na rotopedu či MOTOMEDU.
 
Klub přátel hudby – uživatelé, kteří mají vřelý vztah k hudbě, se pravidelně setkávají u poslechu oblíbené hudby, sledují hudební programy na DVD nebo si sami společně zazpívají pro radost známé lidové a národní písně.

 
Filmový klub – pravidelně je na programu promítání filmů pro pamětníky, klasických českých komedii a pohádek. Při plánování programu klubu se zjišťuje druh zájmu uživatelů.
 
Klub čtenářů - přátelé knížek a vášniví čtenáři mají možnost půjčovat si knihy v naší knihovně nebo prostřednictvím dobrovolníků a PSS v Městské knihovně. Těm, kteří dávají přednost poslechu čteného slova, jsou půjčovány zvukové knihy v Macanově knihovně Praha.

 

Trénování paměti - skupinová setkání, kde se zábavnou formou pracuje s pamětí, pomocníky jsou nejrůznější křížovky, přesmyčky, přísloví, karty a mnemotechnické pomůcky, kterými se provádí trénování paměti. 
  
Reminiscence -  práci se vzpomínkami se věnujeme jak při individuální práci s uživatelem, tak i při skupinových setkáních. Cílem setkávání je především příjemné strávení času nad vzpomínkami, které se zúčastněným vybavují v návaznosti na osobní předměty, fotografie, vyprávění ostatních účastníků skupiny či při pobytu v tematické místnosti vybavené dobovými předměty a nábytkem nazvané „obýváček“.

Snoezelen  - jedná se o metodu multismyslové stimulace, která se realizuje v příjemném a upraveném prostředí a prostřednictvím světelných a zvukových prvků, vůní a hudby vyvolává smyslové pocity. Tyto prvky mohou působit na nejrůznější oblasti vnímání jako uklidňující, ale i stimulující.

Zooterapie – uživatelé mají možnost účastnit se různých zooterapií, využívající pozitivního působení zvířat na psychický i fyzický stav člověka a přispívající k jeho duševní rovnováze. V domově pravidelně probíhá canisterapie s kolií a jezevčíky, felinoterapie s anglickým modrým kocourem, hypoterapie s poníky. Přímo na oddělení je také klec s zebřičkami a akvárium.

Další aktivity
 
Besedy s obyvateli - sociální pracovnice spolu s vedoucí přímé péče informují uživatele na pravidelných setkáních o aktuálních tématech týkajících se poskytování sociálních služeb, diskutují o právech, případně povinnostech uživatelů.
 
Pro věřící obyvatele jsou zajištěny pravidelné bohoslužby a setkání věřících u duchovního slova. Na přání uživatelů je zprostředkována návštěva duchovních na pokojích.
 
Návštěvy dobrovolníků - dle přání uživatelů je navštěvují dobrovolníci – podrobněji viz. odkaz DOBROVOLNÍCI.
 
Café Naděje – v kavárně, kterou v zařízení provozuje občanské sdružení Naděje Otrokovice jsou nejen pro naše uživatele, ale i pro širokou veřejnost připravovány pravidelně 1x týdně zajímavé kulturní programy, přednášky a hudební pořady.
 
aktivity
 
« zpět

Novinky

23.11.2018

SENIOR Otrokovice, p.o., získal Cenu kvality v sociální péči

více »

23.11.2018

Pozvánka 'Centra pomoci' pro veřejnost

více »

23.11.2018

Jídelní lístek od 3. prosince do 9. prosince 2018

více »

23.11.2018

Máme rádi Česko - Jihovýchodní Morava

více »

23.11.2018

Mikulášská kavárnička

více »

23.11.2018

Vzpomínání v kuchyni - perníčky

více »

23.11.2018

Mikuláš

více »

23.11.2018

Mikulášská obchůzka

více »

23.11.2018

Babské rady

více »

23.11.2018

Jídelní lístek od 26. listopadu do 2. prosince 2018

více »

Archiv novinek