Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby SENIOR Otrokovice je umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům, prostřednictvím naší podpory a pomoci, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a zachovat si soukromí a způsob života, na který jsou zvyklí. Podpora a pomoc směřuje k udržení soběstačnosti klienta.

Poskytovaná pečovatelská služba je určena

 • seniorům, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti, nepříznivého zdravotního stavu, vysokého věku nezvládají vlastními silami, případně s pomocí rodiny, péči o vlastní osobu či domácnost
 • osobám se zdravotním postižením (starším 18-ti let věku), kteří z důvodu zdravotního postižení nezvládají vlastními silami, případně s pomocí rodiny, péči o vlastní osobu či domácnost
 • seniorům a osobám se zdravotním postižením (starším 18-ti let věku), které potřebují dočasně pomoc druhé osoby, např. z důvodu složité sociální situace či po návratu z nemocnice
 • rodinám, ve kterých se narodily tři a více dětí současně, a to do 4 let věku těchto dětí

Zásady poskytované služby

 • úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem
 • individuální přístup k člověku s důrazem na jeho přání a potřeby
 • respektování vlastního rozhodnutí člověka
 • zachování maximálního soukromí člověka
 • podpora směřující k udržení nezávislosti člověka
 • loajalita a týmový duch v organizaci.

Cíle pečovatelské služby

1. Podporovat klienty v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech:
• podpora a pomoc je klientovi poskytovaná na základě Individuálního plánu, který zahrnuje podrobnosti o způsobu provádění pečovatelských úkonů, plán je dojednáván s klientem a zohledňuje způsob života klienta, na který je zvyklý,
• v průběhu poskytování pečovatelské služby je s klientem Individuální plán průběžně přehodnocován, jsou poskytovány ty úkony pečovatelské služby, které vychází z potřeb a přání klienta,
• časové hledisko provádění pečovatelských úkonů v domácnosti klienta je předem dohodnuto s klientem.

2. Napomáhat klientům k udržení soběstačnosti, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí:
• klient odebírá od pečovatelské služby pouze ty úkony, které vnímá pro sebe jako potřebné a už je nezvládne sám či s pomocí rodiny vykonávat.

3. Pomoci překlenout přechodné období, např. při úbytku sil vlivem zhoršení zdravotního stavu, a tím oddálit co nejvíce nutnost umístění v pobytové sociální službě:
• klient odebírá úkony pečovatelské služby na přechodnou dobu či příležitostně podle toho, jak skutečně potřebuje.

Kde je pečovatelská služba poskytována

 • pečovatelská služba své služby poskytuje v domácnostech klientů – obyvatelů města Otrokovice a v rámci mikroregionu Otrokovicko,
 • pečovatelská služba své služby poskytuje ve střediscích osobní hygieny:
  ulice Nivy 283, Otrokovice – Kvítkovice – hlavní zázemí Pečovatelské služby (kanceláře vedoucí PS a sociální pracovnice, pracovna PSS, prádelna)
  ulice Hlavní 1161, Otrokovice – Trávníky – pracovna PSS

Kapacita pečovatelské služby

terénní 130 klientů, ambulantní 2 klienti (v jednu chvíli)

Časová dostupnost pečovatelské služby

pondělí – pátek 7.00 hod – 20.00 hod
Na základě vzájemné dohody s klientem je možno poskytovat pečovatelskou službu i mimo výše uvedenou dobu, např. o víkendu.

Poskytujeme tyto služby

Základní sociální poradenství je zaměřeno na osoby, které se dostaly do tíživé životní situace a potřebují se zorientovat v možnostech, jak nastalou situaci řešit. Tato služba je poskytována bezplatně.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny (v domácnosti klienta nebo středisku os. hygieny)
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Další nabízené fakultativní služby

dohled nad klienty, dohled nad užitím léků, přeprava klienta, manipulace s prádlem, rozmnožování tiskovin, použití vysavače pečovatelské služby, oprava majetku klienta.

Nárok na bezplatnou pečovatelskou službu mají (s výjimkou nákladů za stravu – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §75, odst. 2):

a) rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně, a to do 4 let věku těchto dětí
b) účastníci odboje (zákon č. 255/1946 Sb.)
c) osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci (neoprávněný výkon vazby či trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců)
d) osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991, Sb., o mimosoudních rehabilitacích (celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců)
e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

 

Naši partneři