Denní stacionář

Služba Denního stacionáře je poskytovaná na adrese tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice ve všední dny od 7:00 do 15:30 hodin. Denní stacionář má denní kapacitu 5 míst.

Posláním denního stacionáře je individuálním přístupem vytvářet v klientech pocit jistoty, bezpečí a prostřednictvím vhodných aktivit podporovat udržení jejich schopností a soběstačnosti. Být místem, které je vhodnou alternativou domácího prostředí a které poskytne prostor pro setkávání s vrstevníky.

Cíle denního stacionáře:

1. podporovat klienty v žití ve svém přirozeném prostředí

2. podporovat klienty v udržení svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti

3. podporovat klienty v možnostech navazování kontaktu se svými vrstevníky a v smysluplném naplňování času

Zásady poskytované služby:
• úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem – plně respektujeme hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti. Snažíme se bez předsudků porozumět emocím a motivům druhého člověka
• individuální přístup k člověku s důrazem na jeho přání a potřeby – poskytovaná sociální služba je vždy nastavena tak, aby zohledňovala individualitu člověka. Potřeby a přání jsou naplňovány s aktivním přispěním klienta podle jeho aktuálních schopností a představ
• respektování vlastního rozhodnutí člověka – respektujeme klientovo svobodné rozhodnutí, které, pokud je v rámci pravidel organizace, je vždy respektováno
• podpora klienta v udržení současného sociálního prostředí

Okruh osob:
osoby (starší 45 let) s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby

Poskytujeme tyto základní služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy
  • výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Naši partneři