Domov pro seniory | Budova C

Posláním Domova pro seniory je poskytnout důstojný život seniorům, kteří nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu postupné ztráty soběstačnosti, případně závažných změn zdravotního stavu. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení, případně rozvoji schopností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Veřejný závazek domova pro seniory – SENIOR C

Služby domova pro seniory jsou určeny:
• seniorům (starším 65 let) se ztrátou soběstačnosti, případně se závažnými změnami zdravotního stavu, kteří z těchto důvodů nemohou žít ve své vlastní domácnosti a potřebují celodenní podporu a pomoc druhé osoby.

Omlouváme se, ale služby v domově pro seniory nejsme schopni poskytnout:
• seniorům, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
• seniorům s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, jejichž stav vyžaduje pobyt v domově se zvláštním režimem,
• seniorům s mentálním nebo mentálním a kombinovaným postižením,
• seniorům, s nimiž se nelze na základě komunikační bariéry domluvit (např. osoby neslyšící, osoby hluchoněmé a osoby hluchoslepé) a seniorům s úplnou ztrátou zraku,
• seniorům, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči, mají psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním onemocněním,
• seniorům závislým na alkoholu či jiných návykových látkách.

Zásady poskytované služby:
• úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem,
• individuální přístup k člověku s důrazem na jeho přání a potřeby,
• respektování vlastního rozhodnutí člověka,
• zachování maximálního soukromí člověka,
• podpora směřující k udržení nezávislosti člověka,
• loajalita a týmový duch v organizaci.

Kdy a kde jsou služby domova pro seniory poskytovány:
Služby jsou poskytovány nepřetržitě – celodenně v Otrokovicích.
Budova C: Domov pro seniory – Otrokovice, na ulici třída Spojenců 1840 – kapacita 54 míst

Poskytujeme tyto základní služby

 • ubytování, stravu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygieny
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (zprostředkování služeb, kulturní a společenský život
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle domova pro seniory:

 1. Umožnit seniorům prostřednictvím individuální podpory a péče přiblížit se běžnému způsobu života jakým žili doma a jakým žijí jejich vrstevníci.
  • podpora a pomoc je uživateli poskytovaná na základě Individuálního plánu, který zahrnuje všechny oblasti potřeb uživatele a jeho přání, je dojednáván s uživatelem tak, aby byla podpora uživateli poskytována podle jeho představ včetně dodržování jeho zvyklostí a rituálů,
  • v průběhu poskytování služby je s uživatelem Individuální plán průběžně přehodnocován, podpora a péče je přizpůsobena aktuálním potřebám, představám a přáním uživatele.
  • ve spolupráci s rodinou uživatele je přizpůsobeno prostředí v pokoji představám uživatele
 2. Uživatelé jsou v domově podporováni v udržení svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a mají možnost aktivně trávit svůj čas.
  • do péče o uživatele jsou zařazovány vhodné formy podpory k udržení jeho schopností v péči o vlastní osobu, zejména v oblasti zvládání hygieny, oblékání, stravování,
  • pečující personál připravuje pro uživatele vhodné formy aktivit podporujících udržení jeho hybnosti – rehabilitační ošetřování, nácvik chůze s využitím kompenzačních pomůcek, cvičení s aktivně-pasivním trenažérem a aktivní i pasivní individuální či skupinové cvičení,
  • je vytvářena široká nabídka k aktivnímu trávení času v domově a uplatnění dovedností uživatelů, ze které má uživatel možnost výběru,
  • v případě potřeby je uživateli zprostředkována společnost dobrovolníka k aktivnímu trávení času, např. při doprovodu na vycházky, využití knihovny, posezení v kavárně,
 3. Uživatelům je v domově poskytována pomoc při udržování přirozených sociálních vztahů se svojí rodinou, přáteli, známými.
  • v průběhu roku jsou pořádány různé kulturní a společenské akce, na které jsou zváni příbuzní, přátelé a známí uživatelů služeb,
  • rodinní příslušníci mají možnost zapojit se do péče o svého blízkého – forma jejich pomoci při péči o uživatele je zahrnuta do Individuálního plánu uživatele.

Schválila: Ing. Ivana Vardanová – ředitelka SENIOR Otrokovice
Datum a místo schválení: Otrokovice, 1. 12. 2014

Touto revizí se nahrazuje dokument: Veřejný závazek domova pro seniory ze dne 1. 1. 2014.

Naši partneři