Zvětšit písmo |

O domově se zvláštním režimem

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytnout důstojný a bezpečný život osobám se sníženou soběstačností, které nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu omezených poznávacích schopností, problémů s orientací, vnímáním, pamětí, vyjadřováním. Každodenní podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení schopností a dovedností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Služby domova se zvláštním režimem jsou určeny

Seniorům (starším 65-ti let věku), kteří trpí Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, z tohoto důvodu nemohou žít ve své vlastní domácnosti a potřebují pravidelnou podporu či pomoc, případně dohled druhé osoby.

KOMENTÁŘ: Jedná se o seniory se sníženými poznávacími schopnostmi, s problémy s orientací (v čase, místě, osobě), vnímáním, pamětí (krátkodobou i dlouhodobou), vyjadřováním se, s častými změnami chování a nálad a se zvládáním běžných činností.

Omlouváme se, ale služby v domově se zvláštním režimem nejsme schopni poskytnout

 • seniorům s mentálním nebo mentálním a kombinovaným postižením
 • seniorům, s nimiž se nelze na základě komunikační bariéry domluvit (osoby neslyšící, osoby hluchoněmé a osoby hluchoslepé) a seniorům s úplnou ztrátou zraku
 • seniorům závislým na alkoholu či jiných návykových látkách.

Služby poskytované uživatelům v domově se zvláštním režimem mají určitá specifika

 1. podrobné informace o uživateli a jeho zvyklostech, rituálech zjišťujeme z více zdrojů (od rodinných příslušníků, pozorováním atd.), na základě nich přizpůsobujeme službu uživateli (pracujeme s životním příběhem a biografickou anamnézou uživatele)
 2. uživateli je zajištěn trvalý dohled personálu a pomoc při provádění každodenních činností,
 3. přizpůsobena je komunikace s uživateli – opakování, připomínání, případně slovní doprovázení denních činností, názorná forma (fotografie, obrázky, ukázka činností)
 4. v domově pracuje stálý a neměnný tým zaměstnanců, jejich počet odpovídá potřebám uživatelů
 5. průběh dne v domově má určitou strukturu/řád, který dává uživatelům pocit bezpečí, dále je jim poskytována pomoc při organizování aktivit v průběhu dne
 6. mapován je pohybu uživatelů – na chodbách je instalován kamerový systém
 7. otevírání dveří při odchodu je zajištěno „otočnou koulí“
 8. balkonové dveře jsou opatřeny bezpečnostní pojistkou.

Zásady poskytované služby vychází se zásad SENIORu

 • úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem
 • individuální přístup k člověku s důrazem na jeho přání a potřeby
 • respektování vlastního rozhodnutí člověka
 • zachování maximálního soukromí člověka
 • podpora směřující k udržení nezávislosti člověka
 • loajalita a týmový duch v organizaci

Cíle domova se zvláštním režimem

 1. Umožnit seniorům prostřednictvím individuální podpory a péče přiblížit se běžnému způsobu života jakým žili doma a poskytovat jim v domově pocit bezpečí.
 2. podpora a pomoc je uživateli poskytovaná na základě Individuálního plánu, který zahrnuje všechny oblasti potřeb uživatele, je dojednáván s uživatelem a jeho rodinou tak, aby zohledňoval schopnosti, zvyklosti a rituály uživatele
 3. v průběhu poskytování služby je Individuální plán průběžně přehodnocován, podpora a péče je přizpůsobena aktuálním potřebám uživatel
 4. postupně získáváme informace o uživateli (pozorování, biografická anamnéza, denní záznamy, životní příběh), abychom s ním navázali co nejlepší kontakt, porozuměli jeho neverbálním signálům a navodili uživateli pocit bezpečí (využitím validace a prvků bazální stimulace proškoleným personálem)
 1. Uživatelé jsou v domově podporováni v udržení svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a prostřednictvím plánovaných aktivit je smysluplně naplňován čas uživatele.
  • do péče o uživatele jsou zařazovány vhodné formy podpory a činnosti k udržení jeho schopnosti v péči o vlastní osobu, zejména v oblasti zvládání hygieny, oblékání, stravování a hybnosti,
  • pečující personál připravuje pro uživatele každodenně smysluplné aktivity podporující zachování fyzických a kognitivních funkcí (kognitivní rehabilitace, reminiscence, pohybové a taneční terapie)
 1. Uživatelům je v domově poskytována pomoc při udržování přirozených sociálních vztahů se svojí rodinou, přáteli, známými.
  • v průběhu roku jsou pořádány různé kulturní a společenské akce, na které jsou zváni příbuzní, přátelé a známí uživatelů služeb,
  • rodinní příslušníci mají možnost zapojit se do péče o svého blízkého – forma jejich pomoci při péči o uživatele je zahrnuta do Individuálního plánu uživatele.
  • spolupracujeme s rodinou na tvorbě životního příběhu uživatele, podporujeme komunikaci uživatele s rodinou s využitím prvků bazální stimulace.

Kdy a kde jsou služby domova se zvláštním režimem poskytovány

Služby jsou poskytovány nepřetržitě – celodenně v kapacitě 24 míst, ve dvou samostatných domácnostech Čtyřlístek a Pampeliška o 12-ti uživatelích na adrese:
SENIOR – budova C, třída Spojenců 1840, Otrokovice

Poskytujeme tyto základní služby

 • ubytování ve dvoulůžkových pokojích
 • celodenní stravu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (zprostředkování služeb, kulturní a společenský život)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a zájmů

Schválila: Ing. Ivana Vardanová – ředitelka SENIORu Otrokovice
Datum a místo schválení: Otrokovice, 15.5. 2014

Touto revizí se nahrazuje dokument: Veřejný závazek domova pro seniory ze dne 1. 1. 2014

Naši partneři