Poslání odlehčovací služby

Posláním pobytové odlehčovací služby je zabezpečit potřebnou péči seniorům a zdravotně postiženým osobám, kterým je jinak péče zajišťována v domácím prostředí, a poskytnout jim nezbytnou podporu při navracení se zpět domů.


Odlehčovací služba má umožnit pečujícím osobám odpočinek od náročné péče nebo jim má pomoci v situacích, kdy nemohou péči ze závažných důvodů zajistit.

Komentář:
• jedná se o situaci, kdy pečující osoba např. odjíždí na dovolenou, je dlouhodobě nemocná (hospitalizována v nemocnici, pobývá v lázních), provádí stavební úpravy v domě/bytě atd.,
• jedná se o situaci, kdy senior či zdravotně postižená osoba, např. důsledkem své nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace v nemocnici, potřebuje podporu při rekonvalescenci či zvýšenou ošetřovatelskou péči, kterou rodina nedokáže či neumí poskytnout.

Odlehčovací služby jsou určeny

  1. seniorům (starším 65 let) se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, případně zdravotního postižení
  2. osobám se zdravotním postižením (starším 27 let) se ztrátou soběstačnosti, případně se závažnými změnami zdravotního stavu

Zásady poskytované služby (principy)

  • úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem
  • individuální přístup k člověku s důrazem na jeho přání a potřeby
  • respektování vlastního rozhodnutí člověka
  • zachování maximálního soukromí člověka
  • podpora směřující k udržení nezávislosti člověka
  • loajalita a týmový duch v organizaci.

Kdy a kde jsou odlehčovací služby poskytovány

Služby jsou poskytovány nepřetržitě – celodenně – v Otrokovicích:
Budova B: odlehčovací služby – na ulici K. Čapka 1615 – kapacita 4 místa

Budova C: odlehčovací služby – na ulici tř. Spojenců 1840 – kapacita 8 míst

Délka pobytu

Délka pobytu je dána potřebami klienta a pečujících osob, časově je však omezena na maximálně tří měsíce.

Poskytujeme tyto základní služby

• ubytování
• stravu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• sociálně terapeutické činnosti
• aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (zprostředkování služeb, kulturní a společenský život)
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle odlehčovací služby

1. Klientům odlehčovací služby je poskytována potřebná podpora a péče po dobu odpočinku pečujících osob, která se co nejvíce podobá péči v domácím prostředí
• podpora a pomoc je klientovi poskytovaná na základě Individuálního plánu podpory, který zahrnuje všechny oblasti potřeb klienta, je dojednán s klientem a jeho pečující osobou tak, aby byla podpora klientovi poskytována jako v domácím prostředí včetně dodržování jeho zvyklostí a rituálů
• v průběhu poskytování odlehčovací služby je Individuální plán podpory průběžně přehodnocován, podpora a péče je přizpůsobena aktuálním potřebám klienta

2. Klienti odlehčovací služby, u kterých došlo důsledkem nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace v nemocnici ke snížení schopností, jsou podporování ve zlepšení těchto schopností
• do péče o klienta jsou při pobytu zařazovány vhodné formy podpory k udržení jeho schopností v péči o vlastní osobu, zejména v oblasti zvládání hygieny, oblékání, stravování
• pečující personál připravuje pro klienty vhodné formy aktivit podporujících udržení jeho hybnosti

3. Pečujícím osobám je poskytnuta podpora při návratu seniorů do domácího prostředí
• pečujícím osobám se dostává během pobytu seniora v odlehčovací službě dostatek informací o možnostech řešení nepříznivé situace seniora, a to nejen formou osobního jednání se sociální pracovnicí (poskytnutím poradenských služeb), ale i formou písemně zpracovaného přehledu důležitých informací týkajících se péče o seniory a poskytování terénních a ambulantních služeb SENIORem.

Naši partneři