Podmínky přijetí

Všem občanům, kteří nezávazně zkontaktují, příp. navštíví naše zařízení, jsou srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace o našem zařízení a o poskytovaných sociálních službách. Předány jsou písemné materiály – informační leták služeb SENIORu a podrobné letáky jednotlivých služeb, případně sazebníky služeb. Zájemcům i jejich rodinným příslušníkům je nabídnuta možnost osobně se seznámit s prostředím zařízení, příp. obrázkovou prezentací o zařízení. Základní informace o zařízení je možné získat také na internetových stránkách naší organizace.

Při jednání se zájemci o všechny typy sociálních služeb poskytovaných v budově B je dodržován princip osobního jednání, buď přímo v zařízení nebo u žadatele doma, v nemocnici či léčebně. Snažíme se, aby zájemce věděl, co přesně může od našich služeb očekávat (ceny služeb, doba a místo poskytování služeb), jaké jemu i zařízení vyplývají z případného vztahu povinnosti. Na základě těchto informací se zájemce o službu rozhodne, zda námi poskytovaná služba odpovídá tomu, co potřebuje, či musí hledat k naplnění svých potřeb služby jiné.

Jestliže jste již projednali se sociální pracovnicí podrobnosti a rozhodli jste se pro některou z námi poskytovaných sociálních služeb, postupujete následovně:

  1. u nás vyzvedněte žádost o příslušnou sociální službu (součástí žádosti je i vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu)
  2. vyplňte žádost, vlastnoručně podepište, případně přiložte vyjádření lékaře potvrzené ošetřujícím lékařem, přiložte potvrzení o přiznaném příspěvku na péči
  3. žádost podejte v zařízení u sociální pracovnice, příp. zašlete poštou na naši adresu
  4. vyčkejte na písemné vyjádření zařízení (mimo odlehčovací služby): oznámení o přijetí do zařízení, příp. písemné odmítnutí přijetí do zařízení z důvodu nedostatečné kapacity a další evidence žádosti v seznamu žadatelů o sociální službu, písemné odmítnutí zájemce z jiných důvodů, např. zařízení neposkytuje služby, o které zájemce žádá
  5. v případě volné kapacity Vás zkontaktujeme a dohodneme s Vámi podmínky přijetí
  6. sociální pracovnice si s Vámi domluví schůzku přímo v zařízení, případně budete-li souhlasit navštíví Vás v domácnosti
  7. při setkání budou dohodnuty všechny podrobnosti poskytování služby, které budou uvedeny ve ‚Smlouvě o poskytování sociálních služeb‘ včetně rozsahu odebíraných služeb
  8. v den zahájení poskytování služeb, tj. nástupu do zařízení, je s Vámi podepsána ‚Smlouva o poskytování sociálních služeb‘, se kterou jste již blíže seznámen/a

Domov pro seniory (DS) – umísťování zájemců probíhá na základě písemně daných vnitřních platných kritérií výběru.

Odlehčovací služba (OS) – umísťování zájemců je realizováno na základě předem objednaného termínu s ohledem na potřebu zájemce a kapacitu služby.

Naši partneři