Domov se zvláštním režimem poskytuje

Ubytování (zahrnuje bydlení, úklid, praní a drobné opravy prádla)

Ubytování se poskytuje ve dvoulůžkových standardně vybavených pokojích. Každý pokoj má vlastní koupelnu (umyvadlo, sprchový kout, WC) a balkon. Vybavení pokoje si může klient doplnit drobným nábytkem, drobnými elektrospotřebiči a předměty osobní povahy. V pokojích i koupelnách je signalizace pro rychlé přivolání personálu. K základním službám patří praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla a pravidelný úklid pokojů i společných prostor.

Stravování

Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku, a to v rozsahu tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a jednoho jídla vedlejšího (svačina). Vyžaduje-li to zdravotní stav klienta, je připravována dietní strava. Jídelníček může být v rámci možností zařízení upraven dle přání klienta tak, aby odrážel dřívější životní zvyklosti, popř. aktuální zdravotní stav klienta.

Pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu klienta

Jedná se zejména o pomoc při podávání jídla a pití, oblékání a vysvlékání, obouvání a zouvání, pomoc při chůzi a pohybu včetně obsluhy speciálních pomůcek a pomůcek pro klienty upoutané na lůžko. Je zajišťována dle přání a potřeb klienta a dojednána s klientem v Individuálním plánu.

Pomoc při osobní hygieně

Je zajišťována dle přání a potřeb klienta a dojednána s klientem v Individuálním plánu. Jedná se o osobní hygienu (ranní, večerní hygiena), holení, celkovou hygienu těla (koupání) a pomoc při mytí vlasů, stříhání nehtů apod.

Ošetřovatelská a zdravotní péče

Zařízení poskytuje uživatelům služby nepřetržitou zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Zdravotní péče je poskytována na základě indikace lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění. Léky předepsané lékařem na recepty jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou plně nebo částečně, rozdíl si doplácí uživatel. V rámci péče o klienta je prováděna základní ošetřovatelská rehabilitace a jsou uplatňovány prvky konceptu Bazální stimulace. Rehabilitační služby jsou zajišťovány všeobecnou sestrou v rehabilitačním ošetřovatelství.

Zajištění lékařské péče

Po přijetí do zařízení mají klienti možnost i dále zůstat zaregistrováni u svého praktického lékaře nebo využít registrace u praktického lékaře, který dochází do zařízení pravidelně 1x týdně, případně dle potřeby. Dále dochází do zařízení odborní lékaři – stomatolog, psychiatr a psychoterapeut. Dle potřeby jsou klienti odesíláni lékařem na odborná vyšetření. V případě potřeby lze zajistit přepravu sanitním vozem a doprovod na odborné vyšetření.

Základní sociální poradenství

Sociální poradenství je poskytováno sociální pracovnicí zařízení v pracovní dny, bezplatně.

Obstarávání osobních záležitostí

Sociální pracovnice pomáhá klientům při obstarávání osobních záležitostí na úřadech, poště, peněžních ústavech apod. Dále jsou obstarávány dle potřeby nákupy s donáškou na pokoj a jiné osobní záležitosti vyplývající z osobních cílů klientů, např. zprostředkování notáře apod.

Kulturní vyžití

V průběhu celého roku vytváříme příležitosti ke kulturnímu a společenskému vyžití, kdy klientům nabízíme možnost aktivit i mimo prostory zařízení (např. výlety po okolí, výstavy, prohlídky zajímavých míst a významných památek apod.)

Zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti

Představují širokou nabídku volnočasových aktivit, při kterých dochází k naplňování osobních cílů klientů, k uspokojení pocitu užitečnosti, k upevnění motorických a sociálních schopností.

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

Pořádáme akce, na které zveme rodinné příslušníky, vrstevníky klientů a veřejnost, klienti navštěvují v doprovodu zaměstnanců běžně dostupné služby mimo zařízení.
Vše při zachování přirozené vztahové sítě, uplatňování práv a oprávněných zájmů a respektování lidské důstojnosti každého klienta.

Ostatní služby

Dále mohou klienti využívat následující služby za úhradu: kadeřnictví, holičství, pedikúra, doprava uživatele osobním vozem zařízení (soukromé účely), kopírování tiskovin, kavárna a drobný prodej v Café Naděje (přízemí domova).

Připravované kulturní akce a volnočasové aktivity:

Společenské a kulturní vyžití se uskutečňuje na základě možností, schopností a zájmů klientů. Běžný život v zařízení se snažíme zpestřit celou škálou zajímavých kulturně společenských akcí:

  • kulturní vystoupení dětí z mateřských, základních i uměleckých škol
  • vystoupení folklórních, divadelních souborů
  • koncerty
  • taneční zábavy a bály s lidovou muzikou
  • besedy se zajímavými lidmi
  • zahradní party s grilováním
  • sportovní hry
  • soutěžní zábavné programy
  • promítání filmů a hudebních programů

Volnočasové aktivity a terapeutické techniky užívané v péči o seniory:

Dílna pracovních a výtvarných činností – zájemci se zde věnují rukodělným činnostem. Motivací k této tvořivé činnosti je nejen radost z vlastního díla, ale i pravidelné výstavy jejich výrobků pořádané pro širokou veřejnost.

Pohybové aktivity – zájemci o pohyb mají možnost 1x týdně navštívit v tělocvičně skupinové cvičení při hudbě. Zájem je i o dechová cvičení, relaxační cvičení, cvičení s různým náčiním a jízdu na rotopedu či motomedu.

Klub přátel hudby – klienti, kteří mají vřelý vztah k hudbě, se pravidelně setkávají u poslechu oblíbené hudby, sledují hudební programy na DVD nebo si sami společně zazpívají pro radost známé lidové a národní písně.

Filmový klub – pravidelně je na programu promítání filmů pro pamětníky, klasických českých komedii a pohádek. Při plánování programu klubu se zjišťuje druh zájmu klientů.

Klub čtenářů – přátelé knížek a vášniví čtenáři mají možnost půjčovat si knihy v naší knihovně nebo prostřednictvím dobrovolníků a PSS v Městské knihovně. Těm, kteří dávají přednost poslechu čteného slova, jsou půjčovány zvukové knihy v Macanově knihovně Praha.

Trénování paměti – skupinová setkání, kde se zábavnou formou pracuje s pamětí. Pomocníky jsou nejrůznější křížovky, přesmyčky, přísloví, karty a mnemotechnické pomůcky, kterými se provádí trénování paměti.

Reminiscence – práci se vzpomínkami se věnujeme jak při individuální práci s klientem, tak i při skupinových setkáních. Cílem setkávání je především příjemné strávení času nad vzpomínkami, které se zúčastněným vybavují v návaznosti na osobní předměty, fotografie, vyprávění ostatních účastníků skupiny či při pobytu v tematické místnosti vybavené dobovými předměty a nábytkem nazvané „obýváček“.

Snoezelen – jedná se o metodu multismyslové stimulace, která se realizuje v příjemném a upraveném prostředí a prostřednictvím světelných a zvukových prvků, vůní a hudby vyvolává smyslové pocity. Tyto prvky mohou působit na nejrůznější oblasti vnímání jako uklidňující, ale i stimulující.

Zooterapie – klienti mají možnost účastnit se různých zooterapií, využívající pozitivního působení zvířat na psychický i fyzický stav člověka a přispívající k jeho duševní rovnováze. V domově pravidelně probíhá canisterapie s jezevčíky, hypoterapie s poníky. Přímo na oddělení je také klec s zebřičkami, akvárium s rybičkami a nově jsme našim klientům pořídili zakrslého králíka.

Cykloterapie – terapie využívající elektrorikšu, díky které mohou prožít aktivní životní styl i ti klienti, kterým zdravotní stav nedovoluje běžně se pohybovat.

Další aktivity

Besedy s obyvateli – sociální pracovnice spolu s vedoucí přímé péče informují klienty na pravidelných setkáních o aktuálních tématech týkajících se poskytování sociálních služeb, diskutují o právech, případně povinnostech klientů.

Pro věřící obyvatele jsou zajištěny pravidelné bohoslužby a setkání věřících u duchovního slova. Na přání klientů je zprostředkována návštěva duchovních na pokojích.

Návštěvy dobrovolníků – dle přání klientů je navštěvují dobrovolníci.

Café Naděje – v kavárně, kterou v zařízení provozuje občanské sdružení Naděje Otrokovice jsou nejen pro naše klienty, ale i pro širokou veřejnost, připravovány pravidelně 1x týdně zajímavé kulturní programy, přednášky a hudební pořady.

Naši partneři