Poslání odlehčovací služby

Posláním pobytové odlehčovací služby je zabezpečit potřebnou péči seniorům a zdravotně postiženým osobám, kterým je jinak péče zajišťována v domácím prostředí, a poskytnout jim nezbytnou podporu při navracení se zpět domů.


Odlehčovací služba má umožnit pečujícím osobám odpočinek od náročné péče nebo jim má pomoci v situacích, kdy nemohou péči ze závažných důvodů zajistit.

Komentář:
• jedná se o situaci, kdy pečující osoba např. odjíždí na dovolenou, je dlouhodobě nemocná (hospitalizována v nemocnici, pobývá v lázních), provádí stavební úpravy v domě/bytě atd.,
• jedná se o situaci, kdy senior či zdravotně postižená osoba, např. důsledkem své nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace v nemocnici, potřebuje podporu při rekonvalescenci či zvýšenou ošetřovatelskou péči, kterou rodina nedokáže či neumí poskytnout.

Odlehčovací služby jsou určeny

 1. seniorům (starším 65 let) se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, případně zdravotního postižení
 2. osobám se zdravotním postižením (starším 27 let) se ztrátou soběstačnosti, případně se závažnými změnami zdravotního stavu

Omlouváme se, ale odlehčovací službu nejsme schopni poskytnout

 1. osobám, jejichž chování by z důvodu psychické poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 2. osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence
 3. osobám, s nimiž se nelze na základě komunikační bariéry domluvit (např. osoby neslyšící, osoby hluchoněmé a osoby hluchoslepé) a seniorům nevidomým
 4. osobám s mentálním postižením

Zásady poskytované služby (principy)

 • úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem
 • individuální přístup k člověku s důrazem na jeho přání a potřeby
 • respektování vlastního rozhodnutí člověka
 • zachování maximálního soukromí člověka
 • podpora směřující k udržení nezávislosti člověka
 • loajalita a týmový duch v organizaci.

Kdy a kde jsou odlehčovací služby poskytovány

Služby jsou poskytovány nepřetržitě – celodenně – v Otrokovicích:
Budova B: odlehčovací služby – na ulici K. Čapka 1615 – kapacita 4 místa

Budova C: odlehčovací služby – na ulici tř. Spojenců 1840 – kapacita 4 místa

Délka pobytu

Délka pobytu je dána potřebami klienta a pečujících osob, časově je však omezena na maximálně tří měsíce.

Poskytujeme tyto základní služby

• ubytování
• stravu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• sociálně terapeutické činnosti
• aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (zprostředkování služeb, kulturní a společenský život)
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle odlehčovací služby

1. Klientům odlehčovací služby je poskytována potřebná podpora a péče po dobu odpočinku pečujících osob, která se co nejvíce podobá péči v domácím prostředí
• podpora a pomoc je klientovi poskytovaná na základě Individuálního plánu podpory, který zahrnuje všechny oblasti potřeb klienta, je dojednán s klientem a jeho pečující osobou tak, aby byla podpora klientovi poskytována jako v domácím prostředí včetně dodržování jeho zvyklostí a rituálů
• v průběhu poskytování odlehčovací služby je Individuální plán podpory průběžně přehodnocován, podpora a péče je přizpůsobena aktuálním potřebám klienta

2. Klienti odlehčovací služby, u kterých došlo důsledkem nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace v nemocnici ke snížení schopností, jsou podporování ve zlepšení těchto schopností
• do péče o klienta jsou při pobytu zařazovány vhodné formy podpory k udržení jeho schopností v péči o vlastní osobu, zejména v oblasti zvládání hygieny, oblékání, stravování
• pečující personál připravuje pro klienty vhodné formy aktivit podporujících udržení jeho hybnosti

3. Pečujícím osobám je poskytnuta podpora při návratu seniorů do domácího prostředí
• pečujícím osobám se dostává během pobytu seniora v odlehčovací službě dostatek informací o možnostech řešení nepříznivé situace seniora, a to nejen formou osobního jednání se sociální pracovnicí (poskytnutím poradenských služeb), ale i formou písemně zpracovaného přehledu důležitých informací týkajících se péče o seniory a poskytování terénních a ambulantních služeb SENIORem.

Naši partneři