O domově se zvláštním režimem

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytnout důstojný a bezpečný život osobám se sníženou soběstačností, které nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu omezených poznávacích schopností, problémů s orientací, vnímáním, pamětí, vyjadřováním. Každodenní podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení schopností a dovedností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Služby domova se zvláštním režimem jsou určeny

seniorům (starším 65-ti let věku), kteří trpí Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence – z tohoto důvodu nemohou žít ve své vlastní domácnosti a potřebují pravidelnou podporu či pomoc, případně dohled druhé osoby.

KOMENTÁŘ: Jedná se o seniory se sníženými poznávacími schopnostmi, s problémy s orientací (v čase, místě, osobě), vnímáním, pamětí (krátkodobou i dlouhodobou), vyjadřováním se, s častými změnami chování a nálad, a se zvládáním běžných činností.

Služby poskytované klientům v domově se zvláštním režimem mají určitá specifika

 1. podrobné informace o klientovi a jeho zvyklostech, rituálech zjišťujeme z více zdrojů (od rodinných příslušníků, pozorováním atd.), na základě nich přizpůsobujeme službu klientovi (pracujeme s životním příběhem a biografickou anamnézou klienta)
 2. klientovi je zajištěn trvalý dohled personálu a pomoc při provádění každodenních činností,
 3. přizpůsobena je komunikace s klienty – opakování, připomínání, případně slovní doprovázení denních činností, názorná forma (fotografie, obrázky, ukázka činností)
 4. v domově pracuje stálý a neměnný tým zaměstnanců, jejich počet odpovídá potřebám klientů
 5. průběh dne v domově má určitou strukturu/řád, který dává klientům pocit bezpečí, dále je jim poskytována pomoc při organizování aktivit v průběhu dne
 6. mapován je pohyb klientů – na chodbách je instalován kamerový systém
 7. otevírání dveří při odchodu je zajištěno „otočnou koulí“
 8. balkonové dveře jsou opatřeny bezpečnostní pojistkou

Zásady poskytované služby vychází se zásad SENIORu

 • úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem
 • individuální přístup k člověku s důrazem na jeho přání a potřeby
 • respektování vlastního rozhodnutí člověka
 • zachování maximálního soukromí člověka
 • podpora směřující k udržení nezávislosti člověka
 • loajalita a týmový duch v organizaci

Kdy a kde jsou služby domova se zvláštním režimem poskytovány

Služby jsou poskytovány nepřetržitě – celodenně – v Otrokovicích:
Budova C: domov se zvláštním režimem – na ulici tř. Spojenců 1840 – kapacita 36 míst, ve třech samostatných domácnostech Fialka, Čtyřlístek a Pampeliška o 12 klientech

Poskytujeme tyto základní služby

 • ubytování ve dvoulůžkových pokojích
 • celodenní stravu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (zprostředkování služeb, kulturní a společenský život)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a zájmů

Cíle domova se zvláštním režimem

 1. Umožnit seniorům prostřednictvím individuální podpory a péče přiblížit se běžnému způsobu života, jakým žili doma a poskytovat jim v domově pocit bezpečí
  • podpora a pomoc je klientovi poskytovaná na základě Individuálního plánu, který zahrnuje všechny oblasti potřeb klienta, je dojednáván s klientem a jeho rodinou tak, aby zohledňoval schopnosti, zvyklosti a rituály klienta
  • v průběhu poskytování služby je Individuální plán průběžně přehodnocován, podpora a péče je přizpůsobena aktuálním potřebám klienta
  • postupně získáváme informace o klientovi (pozorování, biografická anamnéza, denní záznamy, životní příběh), abychom s ním navázali co nejlepší kontakt, porozuměli jeho neverbálním signálům a navodili klientovi pocit bezpečí (využitím validace a prvků bazální stimulace proškoleným personálem)
 2. Klienti jsou v domově podporováni v udržení svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a prostřednictvím plánovaných aktivit je smysluplně naplňován čas klienta
  • do péče o klienta jsou zařazovány vhodné formy podpory a činnosti k udržení jeho schopnosti v péči o vlastní osobu, zejména v oblasti zvládání hygieny, oblékání, stravování a hybnosti
  • pečující personál připravuje pro klienty každodenně smysluplné aktivity podporující zachování fyzických a kognitivních funkcí (kognitivní rehabilitace, reminiscence, pohybové a taneční terapie)
 3. Klientům je v domově poskytována pomoc při udržování přirozených sociálních vztahů se svojí rodinou, přáteli, známými
  • v průběhu roku jsou pořádány různé kulturní a společenské akce, na které jsou zváni příbuzní, přátelé a známí klientů
  • rodinní příslušníci mají možnost zapojit se do péče o svého blízkého – forma jejich pomoci při péči o klienta je zahrnuta do Individuálního plánu klienta
  • spolupracujeme s rodinou na tvorbě životního příběhu klienta, podporujeme komunikaci klienta s rodinou s využitím prvků bazální stimulace

Práva osob s demencí

Naši partneři