Poslání domova pro seniory

Posláním domova pro seniory je poskytnout důstojný život seniorům, kteří nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu postupné ztráty soběstačnosti, případně závažných změn zdravotního stavu. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení, případně rozvoji schopností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Služby domova pro seniory jsou určeny

seniorům (starším 65 let) se ztrátou soběstačnosti, případně se závažnými změnami zdravotního stavu, kteří z těchto důvodů nemohou žít ve své vlastní domácnosti a potřebují celodenní podporu a pomoc druhé osoby.

Zásady poskytované služby

 • úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem
 • individuální přístup k člověku s důrazem na jeho přání a potřeby
 • respektování vlastního rozhodnutí člověka
 • zachování maximálního soukromí člověka
 • podpora směřující k udržení nezávislosti člověka
 • loajalita a týmový duch v organizaci

Kdy a kde jsou služby domova pro seniory poskytovány

Služby jsou poskytovány nepřetržitě – celodenně – v Otrokovicích:
Budova B: domov pro seniory – na ulici K. Čapka 1615 – kapacita 70 míst

Poskytujeme tyto základní služby

 • ubytování, stravu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (zprostředkování služeb, kulturní a společenský život)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle domova pro seniory

1. Umožnit seniorům prostřednictvím individuální podpory a péče přiblížit se běžnému způsobu života jakým žili doma a jakým žijí jejich vrstevníci
• podpora a pomoc je klientovi poskytovaná na základě Individuálního plánu, který zahrnuje všechny oblasti potřeb klienta a jeho přání, je dojednáván s klientem tak, aby byla podpora klientovi poskytována podle jeho představ včetně dodržování jeho zvyklostí a rituálů
• v průběhu poskytování služby je s klientem Individuální plán průběžně přehodnocován, podpora a péče je přizpůsobena aktuálním potřebám, představám a přáním klienta
• ve spolupráci s rodinou klienta je přizpůsobeno prostředí v pokoji představám klienta

2. Klienti jsou v domově podporováni v udržení svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a mají možnost aktivně trávit svůj čas
• do péče o klienta jsou zařazovány vhodné formy podpory k udržení jeho schopností v péči o vlastní osobu, zejména v oblasti zvládání hygieny, oblékání, stravování
• pečující personál připravuje pro klienty vhodné formy aktivit podporujících udržení jeho hybnosti
• je vytvářena široká nabídka k aktivnímu trávení času v domově a uplatnění dovedností klienta, ze které má klient možnost výběru, individuálně jsou připravovány aktivity vycházející z biografie klienta
• v případě potřeby a zájmu je klientovi zprostředkována společnost dobrovolníka k aktivnímu trávení času, např. při doprovodu na vycházky, využití knihovny

3. Klientům je v domově poskytována pomoc při udržování přirozených sociálních vztahů se svojí rodinou, přáteli, známými
• v průběhu roku jsou pořádány různé kulturní a společenské akce, na které jsou zváni příbuzní, přátelé a známí klientů
• rodinní příslušníci mají možnost zapojit se do péče o svého blízkého – forma jejich pomoci při péči o klienta je zahrnuta do Individuálního plánu klienta

Naši partneři