Aktivity

Kulturní a společenské aktivity v pobytových službách SENIORu B – domov pro seniory, odlehčovací služba:

Běžný život v zařízení se snažíme zpestřit celou škálou zajímavých kulturně společenských akcí. Klienti, kteří mají zájem se aktivně podílejí na přípravách kulturních akcí a zapojují se do organizování volnočasových aktivit, např. hraním na hudební nástroje při hudební hodince.

Připravujeme například:

  • kulturní vystoupení dětí z mateřských, základních i uměleckých škol
  • pravidelné posezení s písničkou k poslechu i tanci
  • besedy se zajímavými lidmi
  • sportovní akce
  • výlety

Volnočasové aktivity v pobytových službách SENIORu B:

Ergoterapie – zájemci se zde věnují rukodělným činnostem. Zejména ručním pracím, nejrůznějším výtvarným technikám, ubrouskové technice, malují na hedvábí atd. Motivací k této tvořivé činnosti je radost z vlastního díla. Výrobky z dílny ergoterapie jsou k vidění pro veřejnost na pravidelných výstavách.

Pohybové aktivity – zájemci o pohyb mají možnost 1x týdně navštívit v tělocvičně skupinové cvičení při hudbě. Zájem je o cvičení na posilovacích strojích umístěných ve společných prostorách budovy nebo o jízdu na rotopedu. Dále probíhá 1x týdně cvičení jógy.

Hudební hodinka – tematické hudební setkání jsou věnována vždy určitému hudebnímu žánru či některému ze slavných hudebních skladatelů. Na programu je poslech reprodukované hudby. Klienti si i rádi společně zazpívají známé lidové a národní písně.

Pečení moučníků – nadšenci kulinářského umění se scházejí, aby upekli nejen pro sebe, ale i pro ostatní klienty nejrůznější moučníky a sladkosti.

Půjčování knih – přátelé četby mají možnost půjčovat si knihy v naší knihovně – pobočce Městské knihovny Otrokovice, ve které 1x za měsíc obměňuje knihovnice dle přání našich klientů výběr knih. Časopisy a „románky“ jsou dostupné stále.

Trénování paměti – skupinová setkání, kde se zábavnou formou pracuje s pamětí, pomocníky jsou nejrůznější křížovky, přesmyčky, přísloví a mnemotechnické pomůcky, kterými se procvičuje paměť.

Reminiscence – práci se vzpomínkami se věnujeme jak při individuální práci s klientem, tak i při skupinových setkáních. Cílem setkávání je především příjemné strávení času nad vzpomínkami, které se zúčastněným vybavují v návaznosti na dobové předměty, fotografie a vyprávění ostatních účastníků skupiny.

Další aktivity:

„Besedy s klienty“ – ředitel se sociální pracovnicí a ostatním personálem SENIORu informují klienty na pravidelných setkáních o aktuálních tématech týkajících se poskytování sociálních služeb, diskutují o právech, případně povinnostech klientů i poskytovatele a reagují na dotazy klientů.

Pro věřící klienty – zajištěny pravidelné římskokatolické bohoslužby 1x měsíčně, na přání klientů je zprostředkována návštěva duchovního na pokojích.

Návštěvy dobrovolníků – dle přání klientů je mohou navštívit dobrovolníci – podrobněji viz. odkaz DOBROVOLNÍCI.

Naši partneři